چسب رولینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK FL 327

ﭼﺴـﺐ ﮔﺮﻣـﺎذوب واﮐﻨﺸـﯽ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﯿﻨﺖ ﮐـﺮدن ﺳﻄـﻮح ﺻﺎف ﯾﺎ اﺑﺰار ﺧﻮرده ﭘﺮوﻓﯿﻞ‌ﻫـﺎی MDF ،PVC ،ABS، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و … ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻄﺒﯿﻖ‌ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

در حال بارگذاری...

Additional information

برند

Collanti Concorde

دستگاه‌های مناسب

دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی روﻟﯿﻨﮓ (ﺗﻮﻟﯿﺪ ورق‌ﻫﺎی ﻫﺎﯾﮕﻼس)

ویسکوزیته در دمای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

mPa·s ۶۰۰۰ ± ۱۰۰۰

نوع بسته‌بندی

ﺑﺸﮑﻪ ٢٠٠ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ / ﺳﻄﻞ ٢٠ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ

محدوده دمای عملکرد چسب

۱۴۰ – ۱۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چسب رولینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK FL 327”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

Henkel-AQUENCE-PL-4538-1_63_11zon
چسب ممبران HENKEL AQUENCE PL 4538
Collanti-N.6-BLUE-COLOR-4_62_11zon
چسب ممبران COLLANTI CONCORDE N.6
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100Z
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100