چسب رپینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK PW 203

ﭼﺴـﺐ ﮔﺮﻣـﺎذوب واﮐﻨﺸـﯽ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﯿﻨﺖ ﮐـﺮدن ﺳﻄـﻮح ﺻﺎف ﯾﺎ اﺑﺰار ﺧﻮرده ﭘﺮوﻓﯿﻞ‌ﻫـﺎی MDF ،PVC ،ABS، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و … ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻄﺒﯿﻖ‌ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

در حال بارگذاری...

Additional information

برند

Collanti Concorde

دستگاه‌های مناسب

دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی رﭘﯿﻨﮓ

ویسکوزیته در دمای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

mPa·s ۴۵۰۰۰ ± ۱۰۰۰۰

نوع بسته‌بندی

ﺳﻄﻞ ٢٠ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ

محدوده دمای عملکرد چسب

۱۳۰ – ۱۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چسب رپینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK PW 203”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

Henkel-AQUENCE-PL-4538-1_63_11zon
چسب ممبران HENKEL AQUENCE PL 4538
Collanti-N.6-BLUE-COLOR-4_62_11zon
چسب ممبران COLLANTI CONCORDE N.6
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100Z
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100