آدرس: احمدآباد مستوفی، میدان دکتر پارسا، شهرک صنایع بهسازی چوب، سالن ۲۷P