آدرس:
تهران ، احمدآباد مستوفی ، میدان دکتر پارسا ، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران ، سالن ۲۷P ، شرکت سازوکار

پرسنل فروش سازوکار

معاونت فروش​

سرپرست
فروش نمایندگان

کارشناس
فروش یراق‌آلات

کارشناس
فروش یراق‌آلات